Polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MANUFAKTURA CHLEBA

Regulamin określa zasady korzystania, w tym dokonywania zakupów, w sklepie internetowym Manufaktura Chleba dostępnym pod adresem manufakturachleba.pl („Sklep”).

 • DEFINICJE

Dla przejrzystości dokumentu, poniżej zdefiniowane zostały najczęściej pojawiające się w nim pojęcia:

  1. Formularz Zamówienia – formularz, za pomocą którego Klienci mogą składać zamówienia w Sklepie, dostępny pod adresem https://www.manufakturachleba.pl/jak-zamawiac/#zamowienie-form;
  2. Klient – Konsument, który korzysta ze Sklepu, w tym, składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży;
  3. Konsument – osoba fizyczna, która składa Zamówienie i zawiera Umowę Sprzedaży w celach, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Polityka Prywatności – Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Manufaktura Chleba, dostępna pod adresem https://www.manufakturachleba.pl/polityka-prywatnosci/;
  5. Produkty – przedmioty, które znajdują się w ofercie Sklepu i które są przedmiotem Umowy Sprzedaży;
  6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą;
  7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Manufaktura Chleba;
  8. Sklep – sklep internetowy Manufaktura Chleba, dostępny pod adresem https://manufakturachleba.pl/jak-zamawiac/;
  9. Sprzedawca – Manufaktura Chleba Anna Chodzikiewicz sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (50-430) przy ul. Brzeskiej 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000820279, posiadająca numer REGON: 385128233, numer NIP: 8992873651;
  10. Strona Sklepu – witryna internetowa dostępna pod adresem manufakturachleba.pl;
  11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem są Produkty;
  12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta dotyczące zawarcia Umowy Sprzedaży, które Klient składa za pomocą Formularza Zamówienia.
 • WYMOGI TECHNICZNE
  1.  Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących wymogów technicznych:
   1. komputer lub smartfon wyposażony w najnowszą wersję przeglądarki Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge, z dostępem do Internetu oraz włączoną obsługą plików cookies oraz JavaScript;
   2. aktywny adres e-mail.
 • OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
   1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności, realizacji dostawy, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. Osoba chcąca skorzystać z usług Sklepu musi zapoznać się wcześniej z niniejszym Regulaminem.
   2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.
   3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu pod adresem [_adres URL podstrony z Regulaminem_]. Klienci mogą również pobrać Regulamin i sporządzić jego wydruk.
   4. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ i ZAWARCIE UMOWY
  1. Klient rozpoczyna składanie zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówień.
  2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży należy wypełnić cały Formularz Zamówień zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi Klientowi na ekranie oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
  3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz ilości wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Sklepu.
  4. Po wybraniu wszystkich interesujących Produktów i wskazaniu ich ilości, Klient powinien – w oparciu o informacje wyświetlane na stronie:
   1. uzupełnić Formularz Zamówienia o niezbędne dane, w szczególności dane teleadresowe Klienta;
   2. wybrać sposób odbioru Zamówienia oraz wynikający z tego sposób płatności;
   3. zaakceptować i wysłać Zamówienie do Sprzedawcy klikając przycisk “Wyślij”.
  5. Składając Zamówienie za pomocą przycisku “Wyślij”, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego Produktów, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu.
  6. Po wysłaniu Zamówienia, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia szczegółów Zamówienia oraz dostępności Produktów. Umowę traktuje się za zawartą po uzgodnieniu szczegółów Zamówienia z Klientem i potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza Zamówienie kontaktując się z Klientem w ciągu 48 godzin od otrzymania Zamówienia.
  7. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Klientowi treści zawartej umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu. Dodatkowo Regulamin wysyłany jest na adres e-mail Klienta, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Klientowi, który złożył Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
  1. Sklep oferuje następujące metody płatności:
   1.       przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
   2. płatność przy odbiorze.
  2. Sklep oferuje następujące metody dostawy Produktów:
   1. odbiór osobisty Produktów przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy;
   2. dostawa Produktów przez Sprzedawcę na terenie Wrocławia;
   3. przesyłka pocztowa lub kurierska.
  3. Sklep oferuje dostawy Produktów wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Termin realizacji Zamówienia wynosi maksymalnie 7 dni od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
  5. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w dostawie. Jeżeli Produkt zostanie dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Sprzedającemu.
  6. Opłata za Zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności:
   1. następuje po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sklep;
   2. następuje w momencie odbioru Produktów przez Klienta.
  7. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy. Koszt dostawy i płatności jest zawsze widoczny dla Klienta w Formularzu Zamówienia, na etapie składania Zamówienia.
  8. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  9. Sprzedawca wystawia fakturę VAT na żądanie Klienta będącego Przedsiębiorcą. Sprzedaż na rzecz Klientów, którzy są Konsumentami jest dokumentowana zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.
  10. Szczegółowe informacje o oferowanych przez Sklep metodach płatności i dostawy oraz ich cenach znajdują się w Formularzu Zamówienia.
 • ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Zgodnie z art. 38 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Sprzedawca informuje, że Klientom nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży  ze względu na to, że towary sprzedawane przez sklep to rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu i mające krótki termin przydatności do spożycia.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności.
  2. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 • REKLAMACJE
  1. Klient ma prawo złożyć reklamację:
 • na piśmie na adres Sprzedającego – Wrocław (50-430), ul. Brzeska 18a,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@manufakturachleba.pl,
 • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu pod adresem: https://www.manufakturachleba.pl/kontakt/.
  1. Reklamacja Klienta powinna obejmować:
 • informacje dotyczące Produktu, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady;
 • podanie danych kontaktowych Klienta składającego reklamację.
  1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego // na adres partnerów / sklepu Sprzedającego. Lista partnerów / sklepów Sprzedającego jest dostępna https://www.manufakturachleba.pl/nasze-miejsca/.
  2. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  3. Klient może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@manufakturachleba.pl
  4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
  1. W zakresie umów zawieranych między Sprzedawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 • ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
  4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • ZMIANY REGULAMINU
  1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w przypadku:
   1. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która wymusza aktualizację treści Regulaminu;
   2. zmiany funkcjonalności Strony Sklepu lub zasad działania Sklepu, która wpływa na treść Regulaminu.
  2. Sprzedawca informuje Klientów o zmianach Regulaminu minimum 14 dni przed wejściem w życie zmian. Klienci otrzymają informację o planowanych zmianach:
   1.  po wejściu na stronę internetową Sklepu; lub
   2. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta podany przy składaniu Zamówienia.
 • KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 
  1. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez:
   1. drogą pocztową: Wrocław (50-430), ul. Brzeska 18a;
   2. za pomocą poczty e-mail: biuro@manufakturachleba.pl;
   3. telefonicznie: +48 792 639 846.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
  2. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory z Konsumentami powstałe na tle stosowania, wykonywania lub interpretowania Regulaminu rozstrzygać będą właściwe sądy powszechne Rzeczypospolitej Polskiej.